img titleคู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม :: Ebola virus diseases

 • 2557Open or Close
    คู่มือ แนวทาง แบบฟอร์ม วันที่ ไฟล์ ดาวน์โหลด
  boe-img แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สำหรับ SRRT 2014-08-24 file-icon 288
  boe-img แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 2014-08-19 file-icon 312
  boe-img แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับ ร่าง วันที่ 19 สิงหาคม 2557 2014-08-19 file-icon 250
  boe-img การตรวจยืนยันเชื้ออีโบลาทางห้องปฏิบัติการ Update 18/8/57 2014-08-18 file-icon 330
  boe-img แนวทางตรวจตัวอย่างผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลาสำหรับโรงพยาบาล Update 18/8/57 2014-08-18 file-icon 496
  boe-img คำแนะนำวิธีปฏิบัติในการขนส่งวัตถุตัวอย่างปนเปื้อนเชื้ออันตราย 2014-08-07 file-icon 456
  boe-img แนวทางการวินิจฉัย และป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 2014-08-05 file-icon 2,889
  boe-img คําแนะนําสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 2014-08-05 file-icon 716
  boe-img คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนป้องกันและควบคุมโรค Ebola 2014-07-31 file-icon 271
  boe-img การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Ebola 2014-07-31 file-icon 393
Top