ดาวน์โหลด

ประชากรกลางปีจำแนกตามกลุ่มอายุ

ประชากรกลางปีจำแนกตามกลุ่มอายุ ต่ำกว่า 15 ปี

ประชากรกลางปีจำแนกตามกลุ่มอายุ แยกรายอำเภอ

ประชากรกลางปีจำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ

ประชากรปลายปี (ธันวาคม)จำแนกตามอายุ เพศ รายจังหวัด

ประชากรปลายปี (ธันวาคม)จำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ เพศ รายจังหวัด

ข้อมูลประชากรเกิดมีชีพแยกรายจังหวัดปี 2521-2558