ดาวน์โหลด

ประชากรปลายปี (ธันวาคม)จำแนกตามอายุ เพศ รายจังหวัด

ประชากรปลายปี (ธันวาคม)จำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ เพศ รายจังหวัด

ประชากรปลายปี (ธันวาคม)จำแนกตามช่วงกลุ่มอายุ เพศ ตำบล จังหวัด

ข้อมูลประชากรเกิดมีชีพแยกรายจังหวัดปี 2521-2558