ดาวน์โหลด

ระบบเฝ้าระวัง


โปรแกรมและคู่มือ สำหรับ โปรแกรม 506

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคติดต่อ

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคเอดส์

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคไม่ติดต่อ

แบบฟอร์ม


อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคเอดส์

ระบบเฝ้าระวังโรค โรคไม่ติดต่อ

แบบฟอร์ม ในงาน SRRT

แบบรายงานต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS)

แบบรายงานต่างๆที่ใช้ในการสอบสวนโรคไข้หวัดนก/ไข้หวัดใหญ่

แบบรายงานที่ใช้ในการสอบสวนโรคคอตีบ

อื่นๆ