คณะผู้จัดทำ

คำนำ

บทสรุปประเด็นเด่นในรอบปี 2554

ผลกระทบของการรายงานผู้ป่วยในระบบเฝ้าระวังโรคจากมหาอุทกภัย พ.ศ.2554

สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 • กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
 • กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
 • กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
 • กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
 • กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
 • กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
 • กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
 • กลุ่มโรคอื่น ๆ
 • กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม
 • กลุ่มการบาดเจ็บ
 • โรคติดต่อที่สำคัญในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย (Infectious diseases in border camp)
 • รายงานการเฝ้าระวังโรคในชาวต่างชาติ (Report of diseases surveillance in foreigners)
 • ความครบถ้วนของการรายงานข้อมูลเฝ้าระวังโรค

ข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ข้อมูลประชากร

WESR 2554

Download