คณะผู้จัดทำ

คำนำ

บทสรุปประเด็นเด่นในรอบปี 2555

Executive summary

ความครบถ้วนของรายงานโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาพ.ศ.2555

สรุปรายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง

กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ

กลุ่มโรคอื่นๆ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มการบาดเจ็บ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

สรุปการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2555

สถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ 2012

การประเมินความพึงพอใจต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค

ข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ภาคผนวก

ภาพกิจกรรม