Annual Report 2551
     --------------------------

    หน้าแรก
    คำนำ
    สารบัญ
    ดรรชนี
    กองบรรณาธิการ
    ที่ปรึกษา

--------------------------

   
คำนำ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2551
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2008
 
คำนำ

          สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2551 เป็นรายงานที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค และเครือข่ายการรายงานโรคจากหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ จัดทำขึ้นเป็นประจำปีเพื่อสนับสนุนการนำข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยาไปใช้ประกอบในการพัฒนางานสาธารณสุข การวางแผน การติดตามการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ตลอดไปจนถึงการประยุกต์เพื่อการวางแผน การเตือนภัยภาวะวิกฤตทางสาธารณสุข การป้องกันและควบคุมโรคและภัยล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          รายงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการทำงานของเครือข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาทั่วทั้งประเทศซึ่งประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาลราชการ ในเขตกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมไปถึงผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการของเครือข่ายงานเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ การสอบสวนโรคและการดำเนินการของทีมสอบสวนควบคุมโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลและการรายงานผู้ป่วย (รง.506) ทำให้สามารถนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อนๆ นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องโดยมีการวิเคราะห์ทางวิชาการเพิ่มขึ้น

          เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์สถานการณ์โรค พร้อมเสนอตาราง กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ ส่วนที่ 2 เป็นตารางสรุปโรคตามอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ตารางสรุปอัตราป่วยและอัตราป่วยตายของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ตารางสรุปข้อมูลจากข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในปี พ.ศ. 2551 และย้อนหลังรวม 10 ปี จำแนกตามโรค เวลา สถานที่รักษา เขตท้องที่ อาชีพ เพศ ประเภทของผู้ป่วย ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลประชากรและแผนที่ประเทศไทย และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

          สำนักระบาดวิทยาขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ และได้กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน สำนักระบาดวิทยา หวังว่าสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2551 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทย และขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายพัฒนาข้อมูลข่าวสารด้านระบาดวิทยาให้เป็นฐานข้อมูลที่สำคัญของประเทศ หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่านเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อๆ ไป

 
 
 
(นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี)
นายแพทย์ ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา