วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค

" เป็นองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี 2563 "

ที่ปรึกษา

นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน นายแพทย์ประยูร กุนาศล
นายแพทย์ธวัช จายนียโยธิน นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร นายองอาจ เจริญสุข
ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย วงศ์วัฒนไพบูลย์ นางศิรนุช ชิ้นอินมนู
       
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายแพทย์ภาสกร อัครเสวี    
       
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสิริลักษณ์
รังษีวงศ์ นางพงษ์ศิริ วัฒนาสุรกิตต์
นางสาวกรรณิการ์ หมอนพังเทียม นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
นางสาวอรพรรณ สุภาพ  
       
กองบรรณาธิการวิชาการ
สำนักระบาดวิทยา
แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์ แพทย์หญิงชุลีพร จิระพงษา
แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์วรกุล แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย
นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง นายแพทย์ธราวิทย์ อุปพงษ์
นายแพทย์ปณิธี ธัมมะวิจยะ แพทย์หญิงภาวินี ด้วงเงิน
นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร นางลดารัตน์ ผาตินาวิน
นางแสงโฉม เกิดคล้าย นางสิริลักษณ์ รังษีวงศ์
สำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ณัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง
       
กองบรรณาธิการดำเนินงาน
ฝ่ายข้อมูล      
นางลดารัตน์ ผาตินาวิน นางลัดดา ลิขิตยิ่งวรา
นายสมาน สยุมภูรุจินันท์ นางพัชรี ศรีหมอก
นางสุวดี ดีวงษ์ นางจิราพร สกุลงาม
นางพีรยา คล้ายพ้อแดง นางศิริพรรณ มุณีรัตนากร
นายประเวศน์ แย้มชื่น นางสาวรัชดาภรณ์ แสงพยับ
นางสาววิธัญญา ปิณฑะดิษ    
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
นายถมยา พุกกะนานนท์    
ออกแบบปก
นายประมวล ทุมพงษ์    
       
ส่งข้อคิดเห็น
หากพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้ง
  ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา laddal@health.moph.go.th
ส่งข้อคิดเห็นบทความวิชาการ
  กองบรรณาธิการ sirirak@health.moph.go.th
จัดพิมพ์และเผยแพร่
พิมพ์ต้นฉบับ : นางสาวปรีชญาภรณ์ โภโต  
ผลิตและเผยแพร่ : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สำนักกิจการโรงพิมพ์)
2/9 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ซอยกรุงเทพฯ-นนทบุรี 31 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ
พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2553 จำนวน 2,700 เล่ม
ISBN 0857 - 6521