คำนำ
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    สรุปรายงานสถานการณ์โรค
    ข้อมูลโรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
    ข้อมูลประชากร
    รายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาทั่วประเทศ
    รูปภาพกิจกรรม /
    วีดีทัศน์ เรื่อง ประโยชน์ของการรายงานและเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
    WESR 2552