สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2547
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2004

สารบัญ

PART 1 TABLES, GRAPHS, CHARTS, MAPS AND NARRATIVES FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
  กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
    ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
    ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
  กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
    ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
    เท้าช้าง (Filariasis)
    มาลาเรีย (Malaria)
    สครับไทฟัส (Scrub typhus)
  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
    คอตีบ (Diphtheria)
    คางทูม (Mumps)
    บาดทะยัก (Tetanus)
    หัด (Measles)
    หัดเยอรมัน (Rubella)
    สุกใส (Chickenpox)
    ไอกรน (Pertussis)
  กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน
    (Acute flaccid paralysis: AFP)
    งูสวัด (Herpes zoster)
  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
    ไขัหวัดนก (Avian Influenza)
    ทริคิโนซิส (Trichinosis)
    พิษสุนัขบ้าในคน (Rabies)
    พิษสุนัขบ้าในสัตว์
    เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
    เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
    แอนแทรกซ์ (Anthrax)
  กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
    ตาแดง (Haemorrhagic conjunctivitis)
    เอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)
    เอดส์ในเด็ก (Pediartics)
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ (Sexually Transmitted Infection)
    เรื้อน (Leprosy)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
    ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
    ปอดอักเสบ (Pneumonia)
    วัณโรค (Tuberculosis)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
    ตับอักเสบ (Hepatitis)
    ไข้เอนเทอริค, ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์ (Enteric fever, Typhoid fever, Paratyphoid fever)
    บิด (Dysentery)
    มือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)
    อหิวาตกโรค(Cholera)
    อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
    อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
  กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ
    ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin)
    แผลปากหมู (Tropical ulcer)
    ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
    พยาธิใบไม้ในตับ (Liver fluke)
    อาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse events following immunization)
    Reye's syndrome
    Capillariasis
  กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environment diseases)
    พิษจากแก๊สหรือสารไอระเหย (Gas vapor poisoning)
    พิษโหะหนัก (Heavy metal poisioning)
    พิษแมงกานีส ปรอท และสารหนู (Manganese, Mercury and Arsenic Poisoning)
    พิษจากสารปิโตรเคมีหรือตัวทำละลาย (Petroleum poisoning)
    โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis)
    โรคเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical hazard)
    พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide poisoning)
    อาหารเป็นพิษจากเห็ดป่า (Mushroom poisoning)
    อาหารเป็นพิษจากมันสำปะหลัง (Cassava poisoning)
กลุ่มการบาดเจ็บ
    การพยายามฆ่าตัวตายด้วยการรับประทานยาหรือสารพิษ (Suicide)
    งูพิษกัด (Snake bite)
    พิษจากยา (Drug poisoning)
    การเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ
    การบาดเจ็บรุนแรงที่สำคัญของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
    การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง
    การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
การเฝ้าระวังโรคเรื้องรัง
    เบาหวาน
    ความดันโลหิตสูง
    หัวใจขาดเลือด
โรคติดเชื้อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข