สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2547
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2004

สารบัญ

PART 3 ADDITIONAL INFORMATION AND SUBJECTS OF SPECIAL INTEREST
  แบบรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 

บัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506)
บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.507)
บัตรรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV (แบบ รง.506/1)
บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV (แบบ รง.507/1)
บัตรรายงานผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (แบบ รง.506/2)
บัตรรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบรายงาน APR-AEFI)
แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (แบบ รง. IS)
แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราว

  ประชากรรายจังหวัด ปี 2547 จำแนกรายเขตตามกระทรวงมหาดไทย
  แผนที่ประเทศไทย
  รายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และจังหวัด
  รายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  
  ดรรชนี

สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข