2 5 4 9
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

--------------------------
Weekly Report 2549


สารบัญ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2549
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2006
PART 1 TABLES, GRAPHS, CHARTS, MAPS AND NARRATIVES
FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
เท้าช้าง (Filariasis)
มาลาเรีย (Malaria)
สครับไทฟัส (Scrub typhus)
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
คอตีบ (Diphtheria)
คางทูม (Mumps)
บาดทะยัก และบาดทะยักในเด็กแรกเกิด (Tetanus and tetanus neonatorum)
หัด (Measles)
หัดเยอรมัน (Rubella)
สุกใส (Chickenpox)
ไอกรน (Pertussis)
กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน(Acute flaccid paralysis: AFP)
งูสวัด (Herpes zoster)
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ไข้หวัดนก (Avian influenza)
ทริคิโนซิส (Trichinosis)
พิษสุนัขบ้าในคน (Rabies)
พิษสุนัขบ้าในสัตว์
เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
การเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิสทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory surveillance of Leptospirosis)
แอนแทรกซ์ (Anthrax)
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
ตาแดงจากเชื้อไวรัส (Haemorrhagic conjunctivitis)
เอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)
เอดส์ในเด็ก (Pediatric AIDS)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infection)
เรื้อน (Leprosy)
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
ปอดอักเสบ (Pneumonia)
วัณโรค (Tuberculosis)
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
ตับอักเสบ (Hepatitis)
ไข้เอนเทอริค, ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์ (Enteric fever, Typhoid fever, Paratyphoid fever)
บิด (Dysentery)
ฝีในตับ (Amoebiasis other organ : Liver abscess)
โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)
อหิวาตกโรค (Cholera)
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)
กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin)
แผลปากหมู (Tropical ulcer)
ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
อาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse events following immunization)
หนอนพยาธิแคพพิลาเรีย (Capillariasis)
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม (Occupational and environmental disease)
พิษจากแก๊สและการขาดอากาศหายใจ (Toxic gas and Asphyxia)
พิษจากสารโลหะหนัก (Heavy metal poisoning )
พิษจากสารทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent poisoning)
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Occupational lung diseases)
โรคเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical hazard)
พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide poisoning)
อาหารเป็นพิษจากเห็ดป่า (Mushroom poisoning)
อาหารเป็นพิษจากมันสำปะหลัง (Cassava poisoning)
กลุ่มการบาดเจ็บ
การพยายามฆ่าตัวตายด้วยการรับประทานยาหรือสารพิษ (Suicide)
งูพิษกัด (Snake bite)
การเฝ้าระวังผู้ได้รับผลข้างเคียงจากยา (Drug poisoning
การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 External causes of injury
การเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ (National injury surveillance)
การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย (Severe injury due to assault)
การบาดเจ็บรุนแรงจากการตั้งใจทำร้ายตนเอง (Severe injury due to intension - self harm)
การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง (Severe injury due to transport accidents)
การบาดเจ็บรุนแรงที่สำคัญในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (Severe injuries in children under 15 years old)
กลุ่มโรคเรื้อรัง
  เบาหวาน (Diabetes mellitus)
  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
    หัวใจขาดเลือด (Ischaemia heart)
  โรคติดเชื้อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย (Infectious diseases in border camps)
  การเฝ้าระวังโรคในชาวต่างชาติ Diseases surveillance in foreigners