สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2545
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2002


สารบัญ

PART 2 TABLES, GRAPHS, MAPS AND NARRATIVES FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
            กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
            กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
            กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
            กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน (Acute flaccid paralysis: AFP)
            กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
            กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
            กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
            กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
            กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ
            กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
            กลุ่มการบาดเจ็บ