PHOTO GALLERY
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้ตามมาตรฐาน วันที่ 31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่