2 5 4 6
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
--------------------------
เลือกปี พ.ศ.
หน้าหลัก

คำนำ
        

          เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์สถานการณ์โรค พร้อมเสนอตาราง กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ พร้อมด้วยรายละเอียดของโรค มีการเพิ่มข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส่วนที่ 2 เป็น ตารางสรุปโรคตามอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ตารางสรุปอัตราป่วยและอัตราป่วยตายของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ตารางสรุปข้อมูลจากข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในปี พ.ศ. 2546 และย้อนหลังรวม 10 ปี จำแนกตามโรค เวลา สถานที่รักษา เขตท้องที่ อาชีพ เพศ ประเภทของผู้ป่วย ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบด้วย แบบรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ข้อมูลประชากรและแผนที่ประเทศไทย และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
          หนังสือ "สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2546" เล่มนี้ สำเร็จขึ้นได้ จากความร่วมมือในการรายงานโรคของหน่วยงานในเครือข่ายระบาดวิทยา ในทุกระดับ นับตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมา ได้แก่ สถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานป้องกันและควบคุมโรค