2 5 4 6
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
--------------------------
เลือกปี พ.ศ.
หน้าหลัก

คำนำ
        

          หนังสือ "สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2546" เล่มนี้ สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค ตามบุคคล เวลา และสถานที่ ในภาพรวมของประเทศ โดยการรวบรวมข้อมูลโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง. 506) และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อน ๆ ประกอบกับการใช้ข้อมูลด้านการสอบสวนโรค รวมไปถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน สำหรับการนำไปใช้ประกอบในการวางแผน การดำเนินงาน และการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในระดับพื้นที่ ในแต่ละจังหวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับ ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข ที่จะใช้เป็นแนวทางในการวางแผน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในระดับประเทศ ต่อไป