สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2548
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2005

สารบัญ

PART 1 TABLES, GRAPHS, CHARTS, MAPS AND NARRATIVES FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
  กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
    ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
    ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
  กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
    ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
    เท้าช้าง (Filariasis)
    มาลาเรีย (Malaria)
    สครับไทฟัส (Scrub typhus)
  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
    คอตีบ (Diphtheria)
    คางทูม (Mumps)
    บาดทะยักและบาดทะยักในเด็กแรกเกิด (Tetanus and Tetanus neonatorum)
    หัด (Measles)
    หัดเยอรมัน (Rubella)
    สุกใส (Chickenpox)
    ไอกรน (Pertussis)
    กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน(Acute flaccid paralysis: AFP)
    งูสวัด (Herpes zoster)
  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
    ไข้หวัดนก (Avian Influenza)
    ทริคิโนซิส (Trichinosis)
    พิษสุนัขบ้าในคน (Rabies)
    พิษสุนัขบ้าในสัตว์
    เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
    เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
    แอนแทรกซ์ (Anthrax)
  กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
    ตาแดงจากเชื้อไวรัส (Haemorrhagic conjunctivitis)
    เอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)
    เอดส์ในเด็ก (Pediatric AIDS)
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases)
    เรื้อน (Leprosy)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
    ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
    ปอดอักเสบ (Pneumonia)
    วัณโรค (Tuberculosis)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
    ตับอักเสบ (Hepatitis)
    ไข้เอนเทอริค, ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์ (Enteric fever, Typhoid fever, Paratyphoid fever)
    บิด (Dysentery)
    โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)
    อหิวาตกโรค (Cholera)
    อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
    อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
  กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational diseases)
    พิษจากแก๊สหรือสารไอระเหย (Gas vapor poisoning)
    พิษโลหะหนัก (Heavy metal poisoning )
    พิษจากสารปิโตรเคมีหรือตัวทำละลาย (Petroleum poisoning)
    โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis)
    โรคเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical hazard)
    พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide poisoning)
    อาหารเป็นพิษจากเห็ดป่า (Mushroom poisoning)
    อาหารเป็นพิษจากมันสำปะหลัง (Cassava poisoning)
  กลุ่มการบาดเจ็บ
    การพยายามฆ่าตัวตายด้วยการรับประทานยาหรือสารพิษ (Suicide)
    งูพิษกัด (Snake bite)
    พิษจากยา (Drug poisoning)
    การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง (Severe injury due to Transport Accidents)
    การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 External causes of Injury)
  การเฝ้าระวังโรคเรื้อรัง
    เบาหวาน (Diabetes mellitus)
    ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
  กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ
    ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin)
    แผลปากหมู (Tropical ulcer)
    ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
    พยาธิใบไม้ในตับ (Liver fluke)
    อาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse events following immunization)
    Reye's syndrome
    หนอนพยาธิ Capillariasis
  การประเมินความพึงพอใจต่อสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคของสำนักระบาดวิทยา ประจำปี 2546
  โรคติดเชื้อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย