ตัวเลือกการแสดงผล

อัตราป่วย

01 Jan 2024 - 25 Jul 2024
อัตราป่วย ต่อประชากรล้านคน
       >3
       >2 - <=3
       >1 - <=2
       >0 - <=1
       0

จำนวนที่รายงาน
2,610
อัตราป่วย
21.05
จำนวนผู้เสียชีวิต
1
อัตราป่วยตาย
0.02

จำแนกจำนวนผู้ป่วยตามช่วงอายุ
01 Jan 2024 - 25 Jul 2024

Trend + Median

ข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง