Photo Gallery

ประมวลรูปภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการให้ได้มาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559

ณ โรงแรมคลาสสิคคามิโอ จังหวัดระยอง