สรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ประจำปี 2558

(Summaries of selected notifiable diseases)

กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง

กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง

กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์

กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ

กลุ่มโรคอื่น ๆ

กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม

กลุ่มการบาดเจ็บ

กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

เพิ่มเติม