สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2548
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2005

สารบัญ

PART 3 ADDITIONAL INFORMATION AND SUBJECTS OF SPECIAL INTEREST
  แบบรายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
 
บัตรรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.506)
 
บัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานผู้ป่วย (แบบ รง.507)
 
บัตรรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV (แบบ รง.506/1)
 
(แบบ รง.507/1)
 
บัตรรายงานผู้ป่วยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (แบบ รง.506/2)
 
บัตรรายงานอาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (แบบรายงาน APR-AEFI)
 
แบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (แบบ รง. IS)
 
แบบรายงานการเฝ้าระวังโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราว
  แบบประเมินความพึงพอใจ
  ประชากรรายจังหวัด ปี 2548
  ประชากรรายกลุ่มอายุ ปี 2517-2548
  แผนที่ประเทศไทยจำแนกรายเขตตามกระทรวงมหาดไทย
  รายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาในของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 1 -12 และจังหวัด
  รายชื่อผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
  รายชื่อผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานในสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค