2 5 4 8
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

--------------------------

วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค

" เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกัน และควบคุมโรค ในประเทศและระดับนานาชาติ "

 

วิสัยทัศน์สำนักระบาดวิทยา
" ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในและนานาประเทศ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรค ภัย และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน "