2 5 4 8
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
--------------------------





คำนำ
        

          " สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค 2547 " ฉบับนี้ เป็นรายงานประจำปี พ.ศ. 2547 ที่สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จัดทำขึ้น โดยการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปลผล ข้อมูลที่ได้จากการเฝ้าระวังโรคทั่วประเทศ ที่มีวันเริ่มป่วยตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเวลา สถานที่ และบุคคล โดยเปรียบเทียบกับสถานการณ์โรคในปีก่อน ๆ วิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของโรค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน ควบคุมในปีต่อ ๆ ไป
ข้อมูลที่นำมาจัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี พ.ศ. 2547 นี้ ได้มาจากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง. 506) และบัตรเปลี่ยนแปลงการรายงานการป่วยและรายงานการตาย (รง. 507) จากสถานีอนามัย โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรุงเทพมหานคร กระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลเอกชน และสถานพยาบาลต่าง ๆ แม้ว่า ข้อมูลที่สำนักระบาดวิทยาได้รับโดยผ่านทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จะไม่ได้ครบถ้วนเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็พอที่จะใช้เป็นแนวทางในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากพอสมควร