2 5 50 
--------------------------

          หน้าแรก
          คำนำ
          บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
          สารบัญ
          ดรรชนี
          กองบรรณาธิการ
          ที่ปรึกษา
--------------------------คำนำ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2550
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2007
 
คำนำ

      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2550 โดยการรวบรวมข้อมูลโรคในข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงเครือข่ายการรายงานโรคจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาลราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน จากบัตรรายงานผู้ป่วย (รง. 506) และนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลกับปีก่อน ๆ ประกอบกับการใช้ข้อมูลด้านการสอบสวนโรค รวมไปถึง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน สำหรับการนำไปใช้ประกอบในการพัฒนางานสาธารณสุข ทั้งในด้าน การวางแผน การติดตามการดำเนินงาน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ตลอดไปจนถึงการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเตือนภัยภาวะวิกฤตทางสาธารณสุข เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคและภัย ล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      สำหรับการจัดทำหนังสือใน ปี พ.ศ. 2550 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องจากเล่มปี พ.ศ. 2549 โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทวิเคราะห์ทางวิชาการ และเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
      เนื้อหาในเล่ม ประกอบด้วย บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(Executive summary) และเนื้อหาสำคัญอีก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์สถานการณ์โรค พร้อมเสนอตาราง กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ ส่วนที่ 2 เป็นตารางสรุปโรคตามอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ตารางสรุปอัตราป่วย และอัตราป่วยตายของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ตารางสรุปข้อมูลจากข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ใน ปี พ.ศ. 2550 และย้อนหลังรวม 10 ปี จำแนกตามโรค เวลา สถานที่รักษา เขตท้องที่ อาชีพ เพศ ประเภทของผู้ป่วย ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลประชากรและแผนที่ประเทศไทย และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
      หนังสือ "สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2550" ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สถาบันราชประชาสมาสัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาลราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน สำนักระบาดวิทยาจึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ และได้กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน สำนักระบาดวิทยา หวังว่าสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2550 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

 
 
 
(นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา