2550
--------------------------
   
หน้าแรก

   คำนำ
   บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
   สารบัญ
   ดรรชนี
   กองบรรณาธิการ
   ที่ปรึกษา
--------------------------


กองบรรณาธิการ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2550
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2007
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
  นางพงษ์ศิริ วัฒนาสุรกิตต์
  นางสิริลักษณ์ รังษีวงศ์
  นายสุเทพ อุทัยฉาย
  นางสาวบริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ์
  นายอภิชาญ ทองใบ
  นางสาวธิดารัตน์ พุกกะนานนท์
กองบรรณาธิการ
  แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
  แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์กุล
  นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
  แพทย์หญิดารินทร์ อารีย์โชคชัย
  นางลดารัตน์ ผาตินาวิน
  นางแสงโฉม เกิดคล้าย
  นางวนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์
  นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
  นายแพทย์สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์
  นางศิริวรรณ ภู่สุวรรณ
  นางเพ็ญแข รัตนพิริยกุล
  นางสาวศิริรัตน์ แนมขุนทด
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายข้อมูล
  แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง
  นางลัดดา ลิขิตยิ่งวรา
  นายสมาน สยุมภูรุจินันท์
  นางสาวพัชรี เจนจิตร์
  นางสุวดี ดีวงษ์
  นางขนิษฐา คล้ายพ้อแดง
  นางจิราพร สกุลงาม
  นายประเวศน์ แย้มชื่น
  นางศิริพรรณ มุณีรัตนากร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
  นายถมยา พุกกะนานนท์
ออกแบบปก
  นายประมวล ทุมพงษ์
ส่งข้อคิดเห็น
  หากพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้ง
  ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา E-mail: laddal@health.moph.go.th
ส่งข้อคิดเห็นบทความวิชาการ
  E-mail: pongsiri@health.moph.go.th
 
หน้าแรก | คำนำ | สารบัญ | ดรรชนี | กองบรรณาธิการ | ที่ปรึกษา