2550
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา
--------------------------


วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค
" เป็นผู้นำด้านวิชาการและเทคโนโลยีการป้องกัน และควบคุมโรค ในประเทศและระดับนานาชาติ "

วิสัยทัศน์สำนักระบาดวิทยา
" ศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสากล ในด้านมาตรฐานงานระบาดวิทยา ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในและนานาประเทศ สร้างองค์ความรู้และภูมิปัญญา ป้องกันโรค ภัย และสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน "