2550
--------------------------
   
หน้าแรก

    คำนำ
    บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
    สารบัญ
    ดรรชนี
    กองบรรณาธิการ
    ที่ปรึกษา
--------------------------


ดรรชนี
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2550
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2007

Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS

Labboratory surveillance of Leptospirosis

Acute diarrhea

Leprosy

Acute flaccid paralysis: AFP

Leptospirosis

Adverse events following immunization Surveillance

Liver fluke

Adverse health effect from physical hazard

Malaria

Animal rabies

Measles

Anthrax

Melioidosis

Amoebiasis other organ:Liver abscees

Meningococcal meningitis

Avian Influenza

Mumps

Capillariasis

Mushroom poisoning

Cassava poisoning

National injury surveillance

Chickenpox

Occupational lung disease

Cholera

Organic solvent poisoning

Dengue fever , Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock Syndrome

Pediatric AIDS

Diabetes mellitus

Pertussis

Diphtheria

Pesticide poisoning

Diseases surveillance in Foreigner

Pneumonia

Drug poisoning

Rabies

Dysentery

Rubella

Encephalitis

Scarlet fever

Enteric fever

Scrub typhus

19 External causes of Injury

Severe Injury due to Assault

Filariasis

Severe Injury due to Intension-selfharm

Food poisoning

Severe Injury due to Transport accidents

Haemorrhagic conjunctivitis

Severe Injuries in children under 15 years old

Hand, foot and mouth disease

Sexually transmitted Infection

Heavy metal poisoning

Snake bite

Hepatitis

Suicide

Herpes zoster

Tetanus and Tetanus neonatorum

Hypertension

Toxic gas and asphyxia

Infectious diseases in border camps

Trichinosis

Influenza

Tropical ulcer

Ischaemia heart

Tuberculosis

 
หน้าแรก | คำนำ | สารบัญ | ดรรชนี | กองบรรณาธิการ | ที่ปรึกษา