2 5 4 9
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

--------------------------
Weekly Report 2549


คำนำ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2549
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2006
 
คำนำ

      สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้จัดทำสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520 โดยการรวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูลรายงานเฝ้าระวังโรค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงเครือข่ายการรายงานโรคจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาลราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน
สำหรับการจัดทำหนังสือใน ปี พ.ศ. 2549 มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านเนื้อหา วิธีการจัดทำ รวมไปถึงรูปเล่มของหนังสือ ซึ่งปรับขนาดให้ใหญ่ขึ้น เพื่อลดความหนาของรายงาน สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ ประการแรกเพื่อให้ข้อมูลที่นำเสนอ มีการวิเคราะห์ด้านบุคคล เวลา และสถานที่ เพื่ออธิบายลักษณะทางระบาดวิทยาของโรค พยากรณ์แนวโน้มของโรคในอนาคต ที่เป็นไปอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามหลักวิชาการ สามารถใช้เป็นแนวทางในการป้องกันควบคุมโรคในปีต่อ ๆ ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประการที่สอง เพื่อให้รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ.2549 เสร็จเร็วกว่าทุก ๆ ปี จึงได้มีการเตรียมการล่วงหน้า โดยได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเขียนบทวิเคราะห์ทางวิชาการ เป็นปีแรก โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมดำเนินการด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

       จากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ส่วนหนึ่งได้จากข้อคิดเห็นในการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน โดยสมาชิก และผู้ใช้บริการ หนังสือสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2546 ซึ่งได้นำมาประกอบในการแก้ไขปรับปรุงครั้งนี้ด้วย

       เนื้อหาในเล่ม ได้เพิ่มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร(Executive summary) และเนื้อหาอีก 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทวิเคราะห์สถานการณ์โรค พร้อมเสนอตาราง กราฟ แผนภูมิ และแผนที่ ส่วนที่ 2 เป็นตารางสรุปโรคตามอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ตารางสรุปอัตราป่วย และอัตราป่วยตายของโรคที่ป้องกันด้วยวัคซีน ตารางสรุปข้อมูลจากข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ใน ปี พ.ศ. 2549 และย้อนหลังรวม 10 ปี จำแนกตามโรค เวลา สถานที่รักษา เขตท้องที่ อาชีพ เพศ ประเภทของผู้ป่วย ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลประชากรและแผนที่ประเทศไทย และรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

       หนังสือ "สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี 2549" ฉบับนี้ สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ซึ่งได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักโรคติดต่อทั่วไป สถาบันราชประชาสมาศัย สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน คลินิกราชการ สถานีอนามัย โรงพยาบาลราชการในเขตกรุงเทพมหานคร และคลินิก/โรงพยาบาลเอกชน สำนักระบาดวิทยาจึงขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดทำ และได้กรุณาอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการจัดทำรายงาน สำนักระบาดวิทยา หวังว่าสรุปรายงานการเฝ้าระวังโรคประจำปี พ.ศ. 2549 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานสาธารณสุขในประเทศไทย หากมีข้อผิดพลาดหรือบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากทุกท่าน เพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ ๆ ไป

(นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์)
ผู้อำนวยการสำนักระบาดวิทยา