2 5 4 9
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

--------------------------
Weekly Report 2549


กองบรรณาธิการ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2549
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2006
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
  นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
  นางพงษ์ศิริ วัฒนาสุรกิตต์
  นางสิริลักษณ์ รังษีวงศ์
  นายสุเทพ อุทัยฉาย
กองบรรณาธิการ
  แพทย์หญิงพจมาน ศิริอารยาภรณ์
  นายสัตวแพทย์ประวิทย์ ชุมเกษียร
  แพทย์หญิงวรรณา หาญเชาว์กุล
  นายแพทย์ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
  แพทย์หญิคารินทร์ อารีย์โชคชัย
  นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
  นางลดารัตน์ ผาตินาวิน
  นางแสงโฉม เกิดคล้าย
  นางวนัสสนันท์ รุจิวิพัฒน์
  นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
  นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท
  นายแพทย์สมเกียรติ์ ศิริรัตนพฤกษ์
  นายแพทย์ปณิธี ธัมมะวิจยะ
  นางเยาวภา พงษ์สุวรรณ
  นางสุรภี อนันตปรีชา
  นางสาวศิริมา ปัทมดิลก
  นางสาวมาลินี จิตตกานต์พิชย์
  นางวิมล เพชรกาญจนาพงษ์
กองบรรณาธิการ
ฝ่ายข้อมูล
  แพทย์หญิงรุ่งนภา ประสานทอง
  นางลัดดา ลิขิตยิ่งวรา
  นายสมาน สยุมภูรุจินันท์
  นายสมชาย เวียงพิทักษ์
  นางสุวดี ดีวงษ์
  นางสาวพัชรี เจนจิตร์
  นางขนิษฐา คล้ายพ้อแดง
  นางจิราพร สกุลงาม
  นายประเวศน์ แย้มชื่น
  นางศิริพรรณ มุณีรัตนากร
เผยแพร่ทางเว็บไซต์
  นายถมยา พุกกะนานนท์
ออกแบบปก
  นายประมวล ทุมพงษ์
ส่งข้อคิดเห็น
  หากพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโปรดแจ้ง
  ศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยา E-mail: laddal@health.moph.go.th
ส่งข้อคิดเห็นบทความวิชาการ
  E-mail: pongsiri@health.moph.go.th
 
หน้าแรก | คำนำ | สารบัญ | ดรรชนี | กองบรรณาธิการ | ที่ปรึกษา