2 5 4 9
--------------------------
หน้าแรก

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ดรรชนี
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา

--------------------------
Weekly Report 2549


ดรรชนี
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2549
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2006

Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS

Leprosy

Acute diarrhea

Leptospirosis

Acute flaccid paralysis: AFP

Liver fluke

Adverse events following immunization Surveillance

Malaria

Adverse health effect from physical hazard

Measles

Animal rabies

Melioidosis

Anthrax

Meningococcal meningitis

Amoebiasis other organ:Liver abscees

Mumps

Avian Influenza

Mushroom poisoning

Capillariasis

National injury surveillance

Cassava poisoning

Occupational and environmental disease

Chickenpox

Occupational lung disease

Cholera

Organic solvent poisoning

Dengue fever , Dengue hemorrhagic fever, Dengue shock Syndrome

Pediatric AIDS

Diabetes mellitus

Pertussis

Diphtheria

Pesticide poisoning

Diseases surveillance in Foreigner

Pneumonia

Drug poisoning

Pyrexia of unknown origin

Dysentery

Rabies

Encephalitis

Rubella

Enteric fever

Scarlet fever

19 External causes of Injury

Scrub typhus

Filariasis

Severe Injury due to Assault

Food poisoning

Severe Injury due to Intension-selfharm

Haemorrhagic conjunctivitis

Severe Injury due to Transport accidents

Hand, foot and mouth disease

Severe Injuries in children under 15 years old

Heavy metal poisoning

Sexually transmitted Infection

Hepatitis

Snake bite

Herpes zoster

Suicide

Hypertension

Tetanus and Tetanus neonatorum

Infectious diseases in border camps

Toxic gas and asphyxia

Influenza

Trichinosis

Ischaemia heart

Tropical ulcer

Labboratory surveillance of Leptospirosis

Tuberculosis

 
หน้าแรก | คำนำ | สารบัญ | ดรรชนี | กองบรรณาธิการ | ที่ปรึกษา