สารบัญ

PART 1 TABLES, GRAPHS, CHARTS, MAPS AND NARRATIVES FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
  กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
    ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis)
    ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)
  กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
    ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)
    เท้าช้าง (Filariasis)
    มาลาเรีย (Malaria)
    สครับไทฟัส (Scrub typhus)
  กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
    คอตีบ (Diphtheria)
    คางทูม (Mumps)
    บาดทะยัก (Tetanus)
    หัด (Measles)
    หัดเยอรมัน (Rubella)
    สุกใส (Chickenpox)
    ไอกรน (Pertussis)
    กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน(Acute flaccid paralysis: AFP)
    งูสวัด (Herpes zoster)
  กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
    ทริคิโนซิส (Trichinosis)
    พิษสุนัขบ้าในคน (Rabies)
    พิษสุนัขบ้าในสัตว์
    เมลิออยโดสิส (Melioidosis)
    เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis)
    แอนแทรกซ์ (Anthrax)
  กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
    ตาแดง (Haemorrhagic conjunctivitis)
    เอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)
    โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted diseases)
    เรื้อน (Leprosy)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
    ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
    ปอดอักเสบ (Pneumonia)
    วัณโรค (Tuberculosis)
    โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
    ตับอักเสบ (Hepatitis)
    ไข้เอนเทอริค, ไข้ทัยฟอยด์, ไข้พาราทัยฟอยด์ (Enteric fever, Typhoid fever, Paratyphoid fever)
    บิด (Dysentery)
    โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)
    อาหารเป็นพิษจากการรับประทานเห็ดป่า (Mushroom poisoning)
    อุจจาระร่วงอย่างแรง (Severe diarrhea)
    อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)
    อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea)
    Cassava poisoning
  กลุ่มโรคติดต่ออื่นๆ
    ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin)
    แผลปากหมู (Tropical ulcer)
    ไข้ดำแดง (Scarlet fever)
    พยาธิใบไม้ในตับ (Liver fluke)
    อาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse events following immunization)
    Reye's syndrome
    Capillariasis
  กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
    โรคจากการประกอบอาชีพ (Occupational diseases)
    พิษจากแก๊สหรือสารไอระเหย (Gas vapor poisoning)
    พิษตะกั่ว (Lead poisoning)
    พิษแมงกานีส ปรอท และสารหนู (Manganese, Mercury and Arsenic Poisoning)
    พิษจากสารปิโตรเคมีหรือตัวทำละลาย (Petroleum poisoning)
    โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Pneumoconiosis)
    โรคเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical hazard)
    พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide poisoning)
  กลุ่มการบาดเจ็บ
    การพยายามฆ่าตัวตายด้วยการรับประทานยาหรือสารพิษ (Suicide)
    งูพิษกัด (Snake bite)
    พิษจากยา (Drug poisoning)
    การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขนส่ง
    การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ
  โรคในแรงงานต่างด้าวและชาวต่างชาติที่มารับการรักษาในประเทศไทย
  โรคติดเชื้อที่สำคัญในพื้นที่พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย
  การเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์