Annual Report 2551
     --------------------------

    หน้าแรก
    คำนำ
    สารบัญ
    ดรรชนี
    กองบรรณาธิการ
    ที่ปรึกษา

--------------------------

 
สารบัญ
สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ปี 2551
ANNUAL EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE REPORT 2008
PART 1 TABLES, GRAPHS, CHARTS, MAPS AND NARRATIVES
FOR SELECTED NOTIFIABLE DISEASES
กลุ่มโรคติดต่อระบบประสาทส่วนกลาง
ไข้สมองอักเสบ (Encephalitis) 
ไข้กาฬหลังแอ่น (Meningococcal meningitis)   
กลุ่มโรคติดต่อที่นำโดยแมลง
ไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever)        
    ไข้ชิคุณกุนยา (Chikungunya fever)    
เท้าช้าง (Filariasis)     
มาลาเรีย (Malaria)      
สครับไทฟัส (Scrub typhus)
กลุ่มโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
คอตีบ (Diphtheria) 
คางทูม (Mumps) 
บาดทะยัก และบาดทะยักในเด็กแรกเกิด (Tetanus and tetanus neonatorum)   
หัด (Measles)
หัดเยอรมัน (Rubella)
สุกใส (Chickenpox) 
ไอกรน (Pertussis)  
กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน(Acute flaccid paralysis: AFP) 
งูสวัด (Herpes zoster)  
กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ไข้หวัดนก (Avian influenza) 
ทริคิโนซิส (Trichinosis)    
พิษสุนัขบ้า (Rabies)   
    บรูเซลโลซีส (ฺBrucellosis)   
เมลิออยโดสิส (Melioidosis) 
เลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) 
    แอนแทรกซ์ (Anthrax)   
    โรคติดเชื้อสเตร็พโตคอคคัส ซูอิส (Streptococcus suis)
    การเฝ้าระวังโรคติดเชื้อสเตร็พโตคอคคัส ซูอิส ทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory surveillance of Streptococcus suis)
  กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
    ไข้หวัดใหญ่ (Influenza)
    ปอดอักเสบ (Pneumonia)
    วัณโรค (Tuberculosis)  
กลุ่มโรคติดต่อจากการสัมผัส หรือเพศสัมพันธ์
ตาแดงจากเชื้อไวรัส (Haemorrhagic conjunctivitis 
เอดส์ (Acquired immunodeficiency syndrome : AIDS)       
    เอดส์ในเด็ก (Pediatric AID)       
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Sexually transmitted infection) 
เรื้อน (Leprosy)  
เรื้อน (Leprosy) สถาบันราชประชาสมาสัย
กลุ่มโรคติดต่อระบบทางเดินอาหารและน้ำ
ตับอักเสบ (Hepatitis) 
ไข้เอนเทอริค (Enteric fever fever)
บิด (Dysentery)   
    ฝีในตับ (Amoebiasis other organ : Liver abscess)  
โรคมือ เท้า ปาก (Hand, foot and mouth disease)  
    อหิวาตกโรค (Cholera)  
    การเฝ้าระวังโรคอหิวาตกโรคทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory surveillance of Cholera)  
อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)  
    อาหารเป็นพิษจากเห็ด (Mushroom poisoning)
    อาหารเป็นพิษจากมันสำปะหลัง (Cassava poisoning)
    อุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute diarrhea) 
พยาธิใบไม้ตับ (Liver fluke)
กลุ่มโรคอื่นๆ
ไข้ดำแดง (Scarlet fever) 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ (Pyrexia of unknown origin / Fever of unknown origin / Fever cause Scarlet fever)
     อาการภายหลังการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค(Adverse Events Following Immunization Surveillance : AEFI)
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พิษจากแก๊สและการขาดอากาศหายใจ (Toxic gas and Asphyxia)  
พิษจากสารโลหะหนัก (metal poisoning)  
พิษจากสารทำละลายอินทรีย์ (Organic solvent poisoning)  
โรคปอดจากการประกอบอาชีพ (Occupational lung diseases)  
โรคเหตุจากปัจจัยทางกายภาพ (Physical hazard) 
พิษจากสารกำจัดศัตรูพืช (Pesticide poisoning) 
กลุ่มการบาดเจ็บ
    งูพิษกัด (Snake bite)   
 การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนกล่อง (Box jellyfish injury)
การพยายามฆ่าตัวตาย (Suicide) ด้วยการรับประทานยาหรือสารพิษ
การเฝ้าระวังผู้ได้รับผลข้างเคียงจากยา (Drug poisoning)  
การบาดเจ็บ 19 สาเหตุ (19 External causes of injury) 
การเฝ้าระวังการบาดเจ็บรุนแรงระดับชาติ (National injury surveillance)
การบาดเจ็บรุนแรงจากการถูกทำร้าย (Severe injury due to assault) 
การบาดเจ็บรุนแรงจากการตั้งใจทำร้ายตนเอง (Severe injury due to intension - self harm) 
การบาดเจ็บรุนแรงจากอุบัติเหตุขนส่ง (Severe injury due to transport accidents)
การบาดเจ็บรุนแรงที่สำคัญในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (Severe injuries in children under 15 years old)ุ
การบาดเจ็บรุนแรงจากการตกน้ำ จมน้ำ (Severe injury due to drowning)
กลุ่มโรคเรื้อรัง
  เบาหวาน (Diabetes mellitus)
  ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
    หัวใจขาดเลือด (Ischamic heart disease)
    หลอดเลือดสมอง (Cerebrovascular diseases)
    โรคเรื้อรังทางเดินหายใจส่วนล่าง (Chronic lower respiratory diseases)
  รายงานการเฝ้าระวังโรคในชาวต่างชาติ (Report of diseases surveillance in foreigners)
  สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในศูนย์พักพิงชั่วคราวชายแดนไทย (Infectious diseases in border camps)
   

 

  


หน้าแรก | คำนำ | สารบัญ | ดรรชนี | กองบรรณาธิการ | ที่ปรึกษา